PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje, że została zawarta Umowa Nr PS-V.042.2.2023/UMiG Nowogród Bobrzański w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 roku

środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023”, pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Nowogród Bobrzański.

Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 129 448,00 zł.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  a. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5
  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
 • celem wsparcia poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program może być realizowany w dwóch formach:

 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
  a. ośrodku wsparcia,
  b. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
  c. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.
14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Program jest realizowany do końca grudnia 2023roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *